اصولا صدا در اثر متراكم شدن متناوب هوا ايجاد شده و فركانس تناوب اين تراكم هوا، زير يا بم بودن صدا را ايجاد می کند. گوش انسان نيز فركانس‌هايی بين 50 تا حدود 20.000 هرتز را می تواند بشنود و خارج از اين محدوده قادر به تشخيص صدا نيست.

بنابراين معيار استاندارد براي تشخيص نويز در دستگاه ها، 8 فركانس ميانی اين باند شنوایی در نظر گرفته می شود؛ يعنی Octave Band Center Frequency كه از 63Hz الی 8000Hz خواهد بود.

ميزان نويز در فن‌كوئل‌ها بر اساس دو معيار قابل مقايسه‌اند:

سطح فشار صدا (Sound Pressure Level)

سطح قدرت صدا (Sound Pressure Level)

فاصله اي كه در آن ميزان صدای فن‌كويل اندازه گيری می شود، علی الخصوص sound pressure Level، مهم است؛ به طوری که هر چه فاصله بيشتر باشد، صدا كمتر خواهد بود، زيرا شدت تناوب فشار هوا كمتر می گردد. (در جایی كه هوا وجود نداشته باشد، مثلا خلاء مطلق، هيچ صدایی انتقال نمی يابد.)

واحد اندازه گيری Noise، دسي‌بل(dB) بوده و اين مقدار مساوی با ده برابر لگاريتم ميزان فشار و يا قدرت صدا نسبت به يك فشار و يا قدرت ثابت و يا مرجع (Reference) خواهد بود. اين مقدار از روابط زير حاصل می شود:

– Sound Pressure Level و يا سطح فشار صدا (Lp)

Lp =10Log10 P/Pref

P  ميزان فشار هوای صدا

Pref ميزان فشار هوای ثابت و يا مرجع كه برابر با N/m2ا-5 10×2 نيوتن بر مترمربع

Lp  ميزان سطح فشار هوا بر حسب دسی بل

– Sound Pressure level و يا سطح قدرت صدا (Lw)

Lw =10Log10 Ws/Wref

كه در آن :

WS ميزان قدرت صدا در مبداء (مبداء فن‌كويل)

Wref ميزان قدرت صدای مرجع (Reference) كه برابر 10-12 در نظر گرفته

می شود و هميشه ثابت است.

Lw  سطح قدرت صدا بر حسب دسي‌بل

در اين ميان بايد دقت شود كه سطح فشار هوا در محل اندازه‌گيری محاسبه ‌گردد؛ بنابراين می بايست فاصله مبداء صدا تا مكان اندازه‌گيري در آن ذكر شود. به عنوان مثال، در كاتالوگ سازندگان فن‌كويل نوشته می شود كه Sound Pressure level at 1m (يعني در يك متري فن‌كويل اندازه‌گيری انجام شده است)

دسي‌بل محاسبه شده در Sound Pressure Level مستقل از فاصله است؛ زيرا Ws ميزان قدرت ايجاد شده در منبع (Source) است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *